Minh Minh Nhựt

Văn phòng: 0933 06.09.80

Nhà máy: (028) 3873 4212

Điều khoản sử dụng

Khi truy cập và sử dụng trang Web này nghĩa là bạn xác nhận bạn đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi

Cập nhập lần cuối – thứ ba, ngày 01 tháng 03 năm 2022

Các Điều khoản Sử dụng này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý được thực hiện giữa bạn, dù cá nhân hay đại diện cho một tổ chức (“bạn”) và Công ty TNHH Minh Minh Nhựt, hoạt động kinh doanh dưới tên MMN Group (“MMN Group,” “chúng tôi,” “Chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang web https://minhminhnhut.com cũng như bất kỳ hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động nào khác có liên quan, được liên kết hoặc được kết nối tới đó (gọi chung là “Trang web”). Chúng tôi đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam và có trụ sở đăng ký tại Lô D.04, Đường số 3, Khu Công nghiệp Long Hậu, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An. Số đăng ký kinh doanh của chúng tôi là 1100794090. Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản Sử dụng này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, THÌ BẠN RÕ RÀNG BỊ CẤM SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Các điều khoản và điều kiện hoặc tài liệu bổ sung có thể được đăng trên Trang web theo thời gian được đưa vào đây một cách rõ ràng theo phương thức tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi hoặc điều chỉnh đối với các Điều khoản Sử dụng này vào từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của Điều khoản Sử dụng này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi như vậy. Hãy đảm bảo rằng bạn kiểm tra Điều khoản hiện hành mỗi khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi để bạn hiểu Điều khoản nào áp dụng. Bạn sẽ tuân theo và sẽ được coi là đã được thông báo và đã chấp nhận, những thay đổi trong bất kỳ Điều khoản Sử dụng sửa đổi nào bằng việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày Điều khoản Sử dụng sửa đổi đó được đăng.

Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật hoặc quy định hoặc sẽ khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó . Theo đó, những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến ​​của riêng họ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng. Trang web không được điều chỉnh để tuân thủ các quy định cụ thể của ngành (Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế (HIPAA), Đạo luật quản lý bảo mật thông tin liên bang (FISMA), v.v.), vì vậy nếu các tương tác của bạn phải tuân theo các luật đó, bạn có thể không sử dụng Trang web này. Bạn không được sử dụng Trang web theo cách vi phạm Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (GLBA).

Trang web dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng hoặc đăng ký Trang web.

Trừ khi được chỉ định khác, Trang web là độc quyền của chúng tôi tài sản và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trên Trang web (gọi chung là “Nội dung”) và các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng có trong đó (“ Nhãn hiệu ”) do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Hoa Kỳ, luật bản quyền quốc tế và các công ước quốc tế. Nội dung và Dấu hiệu được cung cấp trên Trang web “NGUYÊN TRẠNG” chỉ dành cho thông tin và mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này, không một phần nào của Trang web và không Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, tái tạo, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc nếu không được khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.

Với điều kiện bạn đủ điều kiện để sử dụng Trang web, bạn được cấp một giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web cũng như tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn đã có quyền truy cập hợp lệ chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và đối với Trang web, Nội dung và Dấu hiệu.

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (1) bạn có đủ năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này; (2) bạn không phải là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán mà bạn cư trú; (3) bạn sẽ không truy cập Trang web thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hoặc cách khác; (4) bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào; và (5) việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Trang web hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Trang web. Không được sử dụng Trang web liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

Với tư cách là người dùng của Trang web, bạn đồng ý không:

 • Lấy dữ liệu hoặc nội dung khác một cách có hệ thống từ Trang web để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, sưu tập, biên dịch, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 • Lừa đảo, gian lận hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong bất kỳ nỗ lực nào để tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng.
 • Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Trang web và/hoặc Nội dung có trong đó.
 • Làm mất uy tín hoặc tổn hại theo cách khác cho chúng tôi và/hoặc Trang web.
 • Sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Trang web để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.
 • Sử dụng không đúng các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai sự thật về hành vi lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
 • Sử dụng Trang web theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) vi-rút, Trojan hoặc tài liệu khác, bao gồm cả việc sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (đăng liên tục văn bản lặp đi lặp lại), gây trở ngại cho việc sử dụng Trang web không bị gián đoạn của bất kỳ bên nào hoặc sửa đổi, làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, các tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Trang web.
 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn, hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác và khai thác dữ liệu nào, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự.
 • Xóa bản quyền hoặc thông báo về quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ Nội Dung nào.
 • Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền tải thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn, các định dạng trao đổi đồ họa (“gifs”), 1 × 1 pixel, lỗi web, cookie, hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là “phần mềm gián điệp” hoặc “cơ chế thu thập thụ động” hoặc “pcms”).
 • Cản trở, làm gián đoạn không đáng có đối với Trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web.
 • Quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web cho bạn.
 • Cố gắng bỏ qua bất kỳ biện pháp nào của Trang web được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web, hoặc bất kỳ phần nào của Trang web.
 • Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
 • Trừ khi được luật hiện hành cho phép, giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc theo bất kỳ cách nào tạo nên một phần của Trang web.
 • Ngoại trừ có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc trình duyệt Internet tiêu chuẩn, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trình thu thập thông tin, rô bốt, tiện ích gian lận, trình quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Trang web, hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh trái phép hoặc phần mềm khác.
 • Thực hiện bất kỳ hành vi sử dụng trái phép Trang web nào, bao gồm cả việc thu thập tên người dùng và / hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không được yêu cầu, hoặc tạo tài khoản người dùng bằng các phương tiện tự động hoặc giả mạo.
 • Sử dụng Trang web như một phần của bất kỳ nỗ lực nào để cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Trang web và/hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu của doanh nghiệp thương mại khác.
 • Sử dụng Trang web để quảng cáo hoặc chào bán hàng hóa và dịch vụ.

Bán hoặc chuyển giao thông tin dịch vụ.

Trang web không đề nghị người dùng gửi hoặc đăng nội dung. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn hương thức để tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền, thực hiện, xuất bản, phân phối hoặc truyền phát nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, ảnh , đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là “Đóng Góp”). Đóng Góp có thể được xem bởi những người dùng khác của Trang web và thông qua các trang web của bên thứ ba. Do đó, bất kỳ Đóng Góp nào mà bạn truyền tải có thể được xử lý theo Chính sách Bảo mật của Trang web. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ Đóng Góp nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 • Việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, tải xuống hoặc sao chép các Đóng Góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, hoặc quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý, phát hành và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép chúng tôi, Trang web và những người dùng khác của Trang web sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào mà Trang web dự tính và các Điều khoản Sử dụng này cho phép.
 • Bạn có sự đồng ý bằng văn bản và/hoặc sự cho phép của mỗi và mọi cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng Góp của bạn để sử dụng tên hoặc hình ảnh tương tự của từng và mọi cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép bao gồm và sử dụng Đóng Góp của bạn theo bất kỳ cách nào mà Trang web và các Điều khoản Sử dụng này cho phép.
 • Đóng Góp của bạn không được gây hiểu lầm hoặc làm sai lệch thông tin.
 • Đóng góp của bạn không phải là quảng cáo, tài liệu khuyến mại, giới thiệumô hình đa cấp, thư rác, thư gửi hàng loạt hoặc các hình thức lôi kéo khác.
 • Đóng Góp của bạn không bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống (theo quyết định của chúng tôi).
 • Đóng góp của bạn không chế giễu, chê bai, đe dọa hoặc công kích cá nhân bất kỳ ai.
 • Đóng góp của bạn không được sử dụng để quấy rối hoặc đe dọa (theo nghĩa pháp lý) bất kỳ người nào khác và để kích động bạo lực đối với một người hoặc một lớp người cụ thể.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên.
 • Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ nhận xét xúc phạm nào liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.
 • Các Đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm, bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Sử dụng này, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Bất kỳ việc vi phạm nào đã nêu ở trên trong quá trình sử dụng Trang web đều vi phạm các Điều khoản Sử dụng này và có thể dẫn đến việc bạn bị chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng Trang web.

Bạn và Trang web đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và sử dụng bất kỳ thông tin và dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư và lựa chọn của bạn (bao gồm cả cài đặt).

Bằng cách gửi đề xuất hoặc phản hồi khác liên quan đến Trang web, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào mà không phải trả tiền cho bạn.

Chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền sở hữu nào đối với các Đóng Góp của bạn. Bạn có toàn quyền sở hữu đối với tất cả các Đóng Góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến các Đóng Góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tuyên bố hoặc đại diện nào trong các Đóng Góp của bạn do bạn cung cấp trong bất kỳ khu vực nào trên Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các Đóng Góp của mình cho Trang web và bạn đồng ý rõ ràng sẽ miễn trừ cho chúng tôi mọi trách nhiệm và không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào với chúng tôi liên quan đến các Đóng Góp của bạn.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin khác liên quan đến Trang web (“Nội Dung Gửi”) do bạn cung cấp cho chúng tôi là không bảo mật và sẽ trở thành tài sản của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế và phổ biến các Nội dung được gửi này cho bất kỳ mục đích hợp pháp, thương mại hoặc cách khác nào mà không cần sự thừa nhận hoặc chi trả hoa hồng cho bạn. Theo đây, bạn từ bỏ tất cả các quyền sở hữu đối với bất kỳ Nội Dung Gửi nào và theo đây bạn đảm bảo rằng mọi Nội Dung Gửi là nguyên gốc của bạn hoặc bạn có quyền gửi các Nội Dung Gửi đó. Bạn đồng ý rằng sẽ không có bất kỳ sự truy đòi nào với chúng tôi đối với bất kỳ hành vi vi phạm bị cáo buộc hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong Nội Dung Gửi của bạn.

Trang web có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua Trang Web) các liên kết đến các trang web khác (“Trang web của bên thứ ba”) cũng như các bài báo, ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng, phần mềm và nội dung hoặc các mục khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ các bên thứ ba (“Nội dung của bên thứ ba”). Các trang web của bên thứ ba và nội dung của bên thứ ba đó không được chúng tôi giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác, phù hợp hoặc đầy đủ và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào được truy cập thông qua Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào của bên thứ ba được đăng trên, có sẵn thông qua, hoặc được cài đặt từ Trang web, bao gồm nội dung, độ chính xác, sự xúc phạm, ý kiến, độ tin cậy, bảo mật, hoặc các chính sách khác của hoặc có trong Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba. Việc bao gồm, liên kết đến hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào hoặc bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào không có nghĩa là chúng tôi đã chấp thuận hoặc chứng thực những điều đó. Nếu bạn quyết định rời khỏi Trang web và truy cập Trang web của Bên thứ ba hoặc sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba nào, bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy và bạn biết rằng Điều khoản Sử dụng này không còn chi phối. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm quyền riêng tư và thu thập dữ liệu, của bất kỳ trang web nào mà bạn điều hướng đến từ Trang web hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ Trang web. Bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện thông qua Trang web của bên thứ ba sẽ thông qua các trang web khác và từ các công ty khác và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các giao dịch mua bán đó chỉ dành riêng cho bạn và bên thứ ba hiện hành. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web của Bên thứ ba và bạn sẽ giữ chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tác hại nào do bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Ngoài ra, bạn sẽ giữ chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất nào do bạn gây ra hoặc tổn hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kỳ cách nào từ bất kỳ Nội dung của Bên thứ ba hoặc bất kỳ liên hệ nào với Trang web của Bên thứ ba.

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ: (1) giám sát Trang web nếu vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; (2) thực hiện hành động pháp lý thích hợp chống lại bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo người dùng đó cho các cơ quan thực thi pháp luật; (3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng Góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, để xóa khỏi Trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá mức hoặc gây nặng cho hệ thống của chúng tôi theo bất kỳ cách nào; và (5) quản lý Trang web theo cách được thiết kế để bảo vệ các quyền và tài sản của chúng tôi cũng như để tạo điều kiện cho Trang hoạt động bình thường.

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi: https://minhminhnhut.com/chinh-sach-quyen-rieng-tu. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi, được kết hợp với Điều khoản sử dụng này. Xin lưu ý rằng Trang web được lữu trữ thông tin tại Singapore. Nếu bạn truy cập Trang web từ bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới có luật hoặc các yêu cầu khác quản lý việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành ở Singapore, thì thông qua việc tiếp tục sử dụng Trang web, bạn đang chuyển dữ liệu của mình sang Singapore và bạn đồng ý để dữ liệu của mình được chuyển đến và xử lý tại Singapore.

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO KHÁC, CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, TRONG QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, KHI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB (BAO GỒM CHẶN ĐỊA CHỈ IP), CHO BẤT KỲ NGƯỜI NÀO VÌ LÝ DO HOẶC KHÔNG CÓ LÝ DO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO CÓ TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN VÀO TRANG WEB HOẶC XÓA BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN ĐÃ ĐĂNG LÊN BẤT CỨ LÚC NÀO, KHÔNG CÓ CẢNH BÁO, THEO QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG VÀ DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả hoặc tên mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể đại diện cho bên thứ ba. Ngoài việc chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc theo đuổi các biện pháp dân sự và hình sự.

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ nội dung của Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng toàn bộ hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Trang web.

Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web sẽ luôn sẵn sàng hoạt động. Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các vấn đề khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, cập nhật, tạm ngừng, ngừng cung cấp hoặc sửa đổi Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào cho bạn do không có khả năng truy cập hoặc sử dụng Trang web trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động của Trang web. Không có điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này được hiểu là có nghĩa vụ bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc cung cấp bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến Trang web đó.

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và định nghĩa theo luật pháp Việt Nam. Công ty TNHH Minh Minh Nhựt và bạn đồng ý rằng các tòa án Việt Nam sẽ có quyền tài phán độc quyền để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh liên quan đến các điều khoản này.

Đàm phán không chính thức

Để xúc tiến giải quyết và kiểm soát chi phí của bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản sử dụng này (mỗi “Tranh chấp” và gọi chung là “Tranh chấp”) do bạn hoặc chúng tôi (cá nhân, một “Bên” và gọi chung là, “Các Bên”), các Bên đồng ý trước tiên cố gắng thương lượng bất kỳ Tranh chấp nào (ngoại trừ các Tranh chấp được cung cấp rõ ràng bên dưới) một cách không chính thức trong ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi bắt đầu phân xử. Các cuộc đàm phán không chính thức như vậy bắt đầu khi có thông báo bằng văn bản từ một Bên cho Bên kia.

Ràng buộc về phán quyết

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của hợp đồng, sẽ được đưa ra và giải quyết cuối cùng bởi Tòa án Trọng tài Thương mại Quốc tế thuộc Phòng Trọng tài Châu Âu (Bỉ, Brussels, Avenue Louise, 146) theo Quy tắc của ICAC, kết quả của việc viện dẫn đến nó, được coi là một phần của điều khoản này. Số lượng trọng tài viên sẽ là ba (3). Trụ sở, hoặc địa điểm hợp pháp, trọng tài sẽ đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngôn ngữ của quá trình tố tụng sẽ là tiếng Việt. Luật điều chỉnh của hợp đồng sẽ là văn bản luật pháp có liên quan của Việt Nam.

Những hạn chế

Các Bên đồng ý rằng bất kỳ trọng tài nào sẽ được giới hạn trong Tranh chấp giữa các Bên riêng lẻ. Trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép, (a) không có trọng tài nào được tham gia với bất kỳ thủ tục nào khác; (b) không có quyền hoặc thẩm quyền để bất kỳ Tranh chấp nào được phân xử trên cơ sở khởi kiện tập thể hoặc sử dụng các thủ tục khởi kiện tập thể; và (c) không có quyền hoặc thẩm quyền để bất kỳ Tranh chấp nào được đưa ra với tư cách đại diện có chủ đích thay mặt cho công chúng hoặc bất kỳ cá nhân nào khác.

Ngoại lệ đối với Đàm phán không chính thức và Trọng tài

Các Bên đồng ý rằng các Tranh chấp sau đây không phải tuân theo các quy định trên liên quan đến đàm phán không chính thức và rang buộc về phán quyết: (a) bất kỳ Tranh chấp nào tìm cách thực thi hoặc bảo vệ hoặc liên quan đến tính hợp lệ của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của một Bên; (b) bất kỳ Tranh chấp nào liên quan đến, hoặc phát sinh từ các cáo buộc trộm cắp, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền riêng tư hoặc sử dụng trái phép; và (c) bất kỳ yêu cầu bồi thường theo lệnh. Nếu điều khoản này bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì không Bên nào sẽ chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào nằm trong phần đó của điều khoản này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho quyền tài phán trên và các Bên đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.

Có thể có thông tin trên Trang web có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót, bao gồm mô tả, giá cả, tính khả dụng và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi nào, sự không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TẮC VÀ CƠ SỞ HIỆN CÓ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI SỰ RỦI RO CỦA BẠN KHI SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB VÀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC SỰ HOÀN HẢO CỦA NỘI DUNG CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ (1) LỖI, HOẶC NỘI DUNG KHÔNG ĐÚNG 2) CÔNG KÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, DÙ CHỦ QUAN HAY KHÁCH QUAN, DO VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB, (3) BẤT KỲ VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG KHÔNG HỢP PHÁP NÀO CỦA BẠN CÁC DỊCH VỤ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ/HOẶC TÀI CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ, (4) BẤT KỲ SỰ GIÁN ĐOẠN HOẶC TẠM NGƯNG TRUYỀN TẢI THÔNG TIN NÀO TỪ TRANG WEB, (5) BẤT KỲ LỖI, VI-RÚT, TROJAN NÀO, HOẶC GIỐNG NHƯ THẾ NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC BẤT KỲ BÊN THỨ BA CHUYỂN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB VÀ/HOẶC (6) BẤT KỲ LỖI HOẶC BẤT CỨ LỖI NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ NÀO HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO DO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, CHUYỂN, HOẶC TRUYỀN TẢI BẰNG BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO CÓ TRÊN TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, KHUYẾN KHÍCH, HOẶC CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA QUA TRANG WEB. BẤT KỲ TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN BẤT KỲ KÊNH HOẶC QUẢNG CÁO KHÁC ĐỀU NẰM NGOÀI QUYỀN KIỂM SOÁT VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO VỀ VIỆC THEO DÕI BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ BÊN THỨ BA CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO.  NHƯ KHI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THÔNG QUA BẤT KỲ BÊN NÀO HOẶC TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, BẠN NÊN SỬ DỤNG QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH MỘT CÁCH PHÙ HỢP VÀ CHÍNH XÁC.

TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO CHÚNG TÔI HOẶC CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU, HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ.

Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi, bao gồm các công ty con, chi nhánh của chúng tôi và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên của chúng tôi cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả chi phí luật sư, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ: (1) việc sử dụng Trang web; (2) vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; (3) bất kỳ vi phạm nào đối với các tuyên bố và bảo đảm của bạn được quy định trong các Điều khoản Sử dụng này; (4) bạn vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (5) bất kỳ hành động có hại công khai nào đối với bất kỳ người dùng nào khác của Trang web mà bạn đã kết nối qua Trang web. Bất chấp những điều đã nói ở trên, chúng tôi bảo lưu quyền, với chi phí của bạn, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác, với chi phí của bạn, để chúng tôi bảo vệ các khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ sử dụng những hành động hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào có liên quan đến khoản bồi thường này khi phát sinh.

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền đến Trang web nhằm mục đích quản lý hiệu suất của Trang, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang. Mặc dù chúng tôi thực hiện việc sao lưu dữ liệu theo định kỳ thường xuyên, nhưng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu mà bạn truyền hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn đã thực hiện bằng cách sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn đối với bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với bất kỳ dữ liệu nào như vậy và bạn từ bỏ mọi quyền hành động chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ sự mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với dữ liệu đó.

Truy cập Trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến tạo thành liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản. BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC VÀ VIỆC GỬI CÁC THÔNG BÁO THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ GIAO DỊCH DO CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU HOẶC CÓ ĐƯỢC TRÊN TRANG WEB. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kỳ quy chế, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác ở bất kỳ khu vực tài phán nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc gửi hoặc lưu giữ các hồ sơ phi điện tử, hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác hơn các phương tiện điện tử.

Các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên Trang web hoặc đối với Trang web cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ không có nghĩa như một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Các Điều khoản Sử dụng này hoạt động trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cho người khác vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng, chậm trễ, hoặc không thực hiện được gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần của điều khoản trong Điều khoản sử dụng này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản đó được coi là có thể tách rời khỏi Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại điều khoản. Không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản Sử dụng này hoặc việc sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi do đã soạn thảo chúng. Theo đây, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp bảo vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của Điều khoản Sử dụng này và việc các bên không có chữ ký để thực hiện Điều khoản Sử dụng này.

Để giải quyết các tranh chấp khiếu nại liên quan đến Trang web hoặc nhận thêm thông tin về việc sử dụng Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Công ty TNHH Minh Minh Nhựt

Lô D.04, Đường 3, KCN Long Hậu Long Hậu, Cần Giuộc Long an Việt Nam

Điện thoại: +84 (028) 38734212

Fax: +84 (028) 38734215

hello@minhminhnhut.com